Korzo

Algemene voorwaarden

Algemene bezoekersvoorwaarden

1.0 Algemeen

1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden worden gehanteerd door Korzo.

1.2 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Korzo en een bezoeker van één van de activiteiten van Korzo. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Onder bezoeker wordt voor deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met Korzo sluit terzake van het bijwonen van een door Korzo of één van haar partners te organiseren evenement. Daarnaast worden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing verklaard voor een ieder die enig evenement in Korzo bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met Korzo heeft gesloten.

1.3 Korzo zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het gebouw naar wens van de bezoeker te laten verlopen. Korzo zal optimale zorgvuldigheid jegens de bezoeker betrachten. Korzo zal tevens trachten de evenementen in het gebouw ongestoord te laten plaatsvinden. Korzo spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen. Korzo verneemt graag suggesties van de bezoeker ter verbetering van de dienstverlening.  De bezoeker kan terzake te allen tijde contact opnemen met de directie van Korzo. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt Korzo hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

 

2.0 Kaartverkoop/Aanbiedingen/Prijzen 

2.1 Alle door Korzo, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend en voor eventuele fouten in bovengenoemde uitingen, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door derden (daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen) aanvaardt Korzo geen aansprakelijkheid.

2.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van het theater te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het gebouw, ook indien de bezoeker (de betreffende ruimte in) het gebouw heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement.

2.3 De bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval dat de bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan Korzo of een partnertheater/officieel verkoopadres heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt. Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan – mits voldoende beschikbaarheid van kaarten – omgeruild worden voor een toegangsbewijs voor een andere voorstelling van Korzo.

2.4 Bij betaling via de Korzo website met de creditcard wordt deze direct belast.

 

3.0 Verbod doorverkoop e.d.

3.1  De bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken. 

3.2 De bezoeker is jegens Korzo gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en een onderdeel daarvan indien dit geschiedt met de intentie het toegangsbewijs (door) te verkopen, een en ander naar oordeel van Korzo. 

3.3 De bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Korzo voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomt. 

3.4 Indien de bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de bezoeker een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan Korzo verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd onverminderd het recht van Korzo om van de bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de gelden of nog te lijden schade te vorderen.

 

4.0 Verblijf in het gebouw waar Korzo een activiteit organiseert

4.1  Gedurende zijn/haar verblijf in Korzo dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde,  de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van het theater gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van Korzo de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker voor het betreffende evenement de verdere toegang tot het gebouw worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.

4.2  Het is de bezoeker onder meer verboden: 
a. aan derden in Korzo goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
b. (huis-)dieren het gebouw in te brengen;
c. etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het gebouw mee te brengen;
d. naar het oordeel van een functionaris van Korzo gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het gebouw in te brengen c.q. met zich mee te voeren;
e. drugs in het gebouw mee te nemen en/of te gebruiken.

4.3 Het is de bezoeker onder meer verboden naar het oordeel van een functionaris van Korzo gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het theater in te brengen c.q. met zich mee te voeren;

4.4  In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding van Korzo inzage verlangen in door de bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de bezoeker de (verdere) toegang tot het gebouw worden ontzegd zonder dat de bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

4.5 Het is de bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Korzo foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in het gebouw bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Korzo in het theater te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van het gebouw buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van Korzo zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf in de bezoeker in het gebouw in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de bezoeker de (verdere) toegang tot het gebouw worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

4.6 Korzo behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de bezoeker aanwezig is beeld en/of geluidsopnamen te (doen) maken. Foto’s en filmopnames kunnen worden gebruikt voor het archief van Korzo en/of publicaties voor promotionele doeleinden. Indien bezoeker geen toestemming voor (externe) publicatie verleend, wordt dat vóóraf schriftelijk gemeld aan Korzo.

4.7 Binnen Korzo gelden in de daartoe aangewezen ruimten regels inzake het rookverbod. De bezoeker is gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. De beheerder van het gebouw is bevoegd bij weigering van medewerking van de bezoeker de (verdere) toegang tot Korzo te ontzeggen, zonder dat de bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs. 

 

5.0 Aansprakelijkheid van Korzo

5.1 Het verblijf van de bezoeker in Korzo is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

5.2 Korzo is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van het theater en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Korzo verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van Korzo wordt onder meer uitgesloten voor:
a. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door Korzo ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;
b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van Korzo gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
c. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen Korzo en de bezoeker betrekking heeft;
d. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

5.3 Korzo is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van  overmacht aan de zijde van het theater. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het theater onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als  mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Korzo c.q. in het gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

 

6.0  Reclame/klachten

6.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen Korzo en de bezoeker dienen de directie van Korzo binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden of plaats had moeten vinden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door Korzo niet in behandeling genomen. 

6.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van Korzo:

 1. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredenden, in de samenstelling van het programma verschuivingen van evenementen naar een andere datum;
 2. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de evenementen waarop de overeenkomst tussen Korzo en de bezoeker betrekking heeft;
 3. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal Korzo het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;
 4. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
 5. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het gebouw;
 6. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;
 7. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van het gebouw;
 8. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
 9. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of  ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling;
 10. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van het theater die voorziening al dan niet aan te bieden;
 11. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;
 12. Klachten omdat de bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

 

7.0  Persoonsgegevens

7.1 Gegevens met betrekking tot de bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de bezoeker, die door Korzo worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden opgenomen in een registratie in de zin van de Wet Persoonsregistratie (WPR). Korzo en/of het verkooppunt is de houder van deze registratie. Een kopie van het aanmeldingsformulier ingevolge de WPR van deze registratie ligt ter inzage bij Korzo en het verkooppunt. Indien de bezoeker geen persoonlijk geadresseerde informatie wenst te ontvangen, dan kan dit worden aangegeven door een brief te schrijven naar Korzo.

7.2 De bezoeker kan door Korzo gevraagd worden zich te identificeren. Indien de bezoeker geen identificatie kan laten zien dan wel deze weigert te tonen kan deze de toegang tot het theater worden ontzegt/geweigerd. In dit geval vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.  

 

8.0 Rechten van Korzo 

8.1  Bij overtreding door de bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Korzo gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie die hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Korzo, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie.  

8.2  Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Korzo bevoegd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de bezoeker c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor zal lijden. 

 

9.0  Overige voorwaarden / regelingen

9.1  Op deze Algemene Voorwaarden kan Korzo aanvullende en/of regelingen van toepassing verklaren.   

9.2 Eigen (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Korzo.

 

10.0 Toepasselijk recht / Bevoegde rechter 

10.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en Korzo is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en Korzo voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

 

Algemene voorwaarden - Lessen en workshops

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de activiteiten van Korzo op het gebied van participatie en amateurkunst in de vorm van lessen, workshops en audities.

1.2 Korzo heeft expertise op het gebied van dans en staat garant voor een inhoudelijk kwalitatief goed programma.

 

2. Annuleringsvoorwaarden

2.1 Bij annulering van deelname aan lessen of workshop(s) door de deelnemer brengt Korzo op basis van onderstaande voorwaarden een percentage van het overeengekomen bedrag in rekening.

2.2 Annulering binnen 3 weken voor aanvang van de lessen of workshop(s) is niet mogelijk, het totaalbedrag voor deelname kan niet worden gerestitueerd.

2.3 Bij annulering tussen de 6 en 3 weken voor aanvang van de lessen of workshop(s) wordt 50% van het totaalbedrag voor deelname gerestitueerd.

2.4 Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de lessen of workshop(s) wordt 15% administratiekosten van het totaalbedrag voor deelname in mindering gebracht van het te restitueren bedrag.

2.5 Annulering door deelnemer dient te geschieden door een ondertekende brief of e-mail.

2.6 Bij minder dan 12 deelnemers kunnen lessen of workshops(s) geannuleerd worden. Als dat het geval is, ontvangen reeds ingeschreven deelnemers het totaalbedrag voor deelname terug of kunnen zij in overleg een andere activiteit/les kiezen uit het aanbod van Korzo.

2.7 Indien Korzo door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte van docenten) onderdelen van het samengestelde programma annuleert, wordt een passende alternatieve activiteit en/of een inhaalmoment gekozen.

2.8 Voor audities gelden geen restitutiemogelijkheden.

 

3. Vergoeding en betaling

3.1 Betaling van de lessen/workshops vindt plaats via I-deal of creditcard via de reserveringsprocedure op de website van Korzo. Bij betaling met de creditcard wordt deze direct belast.

3.2 Indien deelnemer een btw-factuur als betalingsbewijs wenst te ontvangen, dient een verzoek te worden gestuurd per e-mail aan Korzo. Het betalingsbewijs wordt de deelnemer per e-mail toegestuurd.

3.3 Indien een deelnemer niet heeft betaald voor aanvang van de eerste les, worden er administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van € 5,- en vervalt de mogelijke korting.

 

4. Ooievaarspas

4.1 Bezitters van een geldige Ooievaarspas kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan lessen en workshops. De specifieke voorwaarden en kortingsprijzen worden per cursus vermeld op de website van Korzo.

4.2 Ooievaarspas-korting wordt alleen verleend na het digitaal uitlezen van de Ooievaarspas op de leslocatie.

 

5. Aansprakelijkheid/vrijwaring

5.1 Korzo wordt op voorhand op de hoogte gebracht van eventuele relevante medische problemen van de deelnemer aan lessen of workshops.

5.2 Korzo is niet aansprakelijk voor opgelopen blessures, opgelopen letsel of ongevallen tijdens lessen of workshops.

5.3 Tevens is Korzo niet aansprakelijk voor diefstal en/of zoek raken van persoonlijke eigendommen.

 

6. Foto, film en publicatie

6.1 De deelnemer geeft Korzo bij inschrijving automatisch toestemming dat er foto- of filmopnames kunnen worden gemaakt ten tijden van de lessen of workshops. De foto’s en filmopnames kunnen worden gebruikt voor het archief van Korzo en publicaties voor promotionele doeleinden.

6.2 Indien de deelnemer geen toestemming voor (externe) publicatie verleend, wordt dat vóóraf schriftelijk gemeld aan Korzo.

 

 

Algemene Voorwaarden – Onderwijs

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de activiteiten van Korzo op het gebied van onderwijs en educatie.

 

2. Workshops en lessen

2.1 Korzo heeft expertise op het gebied van danseducatie en staat garant voor een inhoudelijk kwalitatief goed programma.

2.2 Korzo stelt in overleg met de school een geschikt programma samen en maakt een lessenschema.

2.2.1 De school draagt er zorg voor dat bij iedere les een begeleider vanuit de school aanwezig is, ter (praktische) ondersteuning van de dansdocenten.

2.2.2. De school draagt er zorg voor dat door Korzo uitgenodigde docenten in een geschikte ruimte hun werkzaamheden kunnen verrichten (te bepalen in overleg met Holland Dance).

 

3. Voorstellingsbezoek

3.1 Indien voorstellingen bezocht worden in een extern theater draagt de school zorg voor begeleiders; op 10 leerlingen is 1 begeleider beschikbaar vanuit school.

3.2 Begeleiders toegangskaarten zijn kosteloos, uitgaande van 1 begeleider op 10 leerlingen. Indien de school wil afwijken van dit aantal, dan dient dit vooraf met Korzo te worden afgestemd.

 

4. Annuleringsvoorwaarden workshops en lessen

4.1 Bij annulering van de overeengekomen werkzaamheden door de school brengt Korzo op basis van onderstaande voorwaarden een percentage van het overeengekomen bedrag in rekening:

 • Bij annulering tot 4 weken voor de datum van overeengekomen activiteiten: Er worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering tot 14 dagen voor de datum van de overeengekomen activiteiten: 50% van het overeengekomen totaalbedrag wordt in rekening gebracht
 • Bij annulering vanaf 14 dagen voorafgaand aan de datum van de overeengekomen activiteiten: 100% van het overeengekomen totaalbedrag wordt in rekening gebracht.

4.2 Annulering dient te geschieden door teken- en beslissingsbevoegde persoon ondertekende brief of e-mail.

4.3 Indien Korzo door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte van docenten) onderdelen van het samengestelde programma annuleert, wordt in overleg met de school een passende alternatieve activiteit of een inhaalmoment gekozen.

 

5. Annuleringsvoorwaarden, vergoeding en betaling van voorstellingsbezoek in een theater

5.1 De school is aan Korzo ter zake van de verrichte werkzaamheden een vergoeding verschuldigd zoals deze schriftelijk is bevestigd per e-mail.

5.2 Korzo zal de school ofwel een factuur doen toekomen welke per bank wordt voldaan door de school ofwel maakt Korzo een web-order aan die door de school kan worden voldaan middels de CJP Cultuurkaart.

5.3 De school is gehouden aan het aantal opgegeven leerlingen tot 1 week voor aanvang. Voor het dan bij Korzo bekende aantal leerlingen worden kaarten in rekening gebracht bij de school.

5.4 Wanneer basisscholen voorstellingen via de Cultuurschakel / Vonk hebben geboekt, is artikel 12 niet van toepassing, maar dient de school het aantal leerlingen door te geven via het boekingssysteem van de Cultuurschakel. Tot 14 september 2017 kunnen wijzigingen worden doorgegeven zonder financiële consequenties (het aantal leerlingen kan nog naar beneden of boven worden bijgesteld). Het definitieve aantal leerlingen waarvoor betaald moet worden, wordt vastgesteld op 14 september 2017. Wijzigingen na deze datum worden als volgt doorberekend:

5.5 De school geeft ten alle tijden het uiteindelijke exacte aantal leerlingen én begeleiders door in verband met de zaalcapaciteit (het wel of niet passen aantal bezoekers).

 

6. Foto en film

6.1 De school staat Korzo toe dat er foto- of filmopnames worden gemaakt ten tijden van de workshops. De foto’s en filmopnames kunnen worden gebruikt voor het archief van Korzo en publicaties rondom educatiedoeleinden.

6.2 De school draagt er zorg voor dat Korzo op de hoogte is indien bepaalde kinderen niet op beeld mogen voorkomen en maakt dit schriftelijk kenbaar.

 

7. Aansprakelijkheid/vrijwaring

7.1 Korzo wordt op voorhand op de hoogte gebracht van eventuele medische problemen van deelnemende leerlingen aan lessen, workshops en/of voorstellingsbezoek.

7.2 Korzo is niet aansprakelijk voor opgelopen blessures, opgelopen letsel of ongevallen tijdens lessen of workshops.

7.3 Tevens is Korzo niet aansprakelijk voor diefstal en/of zoekraken van persoonlijke eigendommen.

Cookies

Korzo gebruikt verschillende soorten cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Wil je dit liever niet, klik dan op minimale cookies. Lees ons Privacy statement en cookiebeleid.

Cookies accepteren Minimale cookies